Privacy Statement

Identiteit

Dit Privacy Statement geldt voor Circular Plastics B.V., gevestigd te Volendam en alle aan haar gelieerde vennootschappen, hierna te noemen Circular Plastics.


Contactgegevens voor privacy zaken

Green Park Aalsmeer
Japanlaan 5-7
1432 DK Aalsmeer
T: +31 (0) 297 – 380 300
E: info@circular-plastics.com


Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.
De volgende persoonsgegevens worden door Circular Plastics verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje “Doeleinden en rechtsgronden” beschreven doeleinden:
• Naam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Email adres
• Functie
• IP adres


Doeleinden en rechtsgronden

De gegevens die door ons verwerkt worden, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het verrichten van normaal handelsverkeer tussen Circular Plastics en haar handelsrelaties
• Het bestrijden van frauduleuze handelingen in het handelsverkeer
• Het afhandelen van webshop bestellingen
• Het realtime leveren van klantenondersteuning op de websites van  Circular Plastics
• Het analyseren van winkelgedrag van klanten op websites van Circular Plastics (middels in ieder geval, doch niet uitsluitend Google Analytics)
• Het versturen van (digitale) nieuwsbrieven
• Het voldoen aan fiscale verplichtingen


Nieuwsbrieven

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Gevolgen van niet verstrekken persoonsgegevens

Zonder het verstrekken van genoemde persoonsgegevens is handelsverkeer met Circular Plastics niet of beperkt mogelijk.

Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal Circular Plastics de betrokkene op de hoogte brengen van de beperkingen die het niet of gedeeltelijk verstrekken van persoonsgegevens met zich meebrengt.


Ontvangers

De gevraagde en ontvangen persoonsgegevens worden (gedeeltelijk) doorgegeven aan de volgende partijen:
• Dubbele Punt Design, gevestigd te Gorinchem voor het beheren van alle websites en webshops van Circular Plastics.
• Mailchimp, gevestigd te Atlanta, GA, Verenigde Staten voor het faciliteren van de digitale nieuwsbrieven.
• TKB – Trust Krediet Beheer en TKB IT Solutions, beide gevestigd te Amsterdam voor het mede faciliteren van het debiteurenbeheer.
• ABN AMRO Commercial Finance, gevestigd te ’s Hertogenbosch voor het voorfinancieren van vorderingen op debiteuren.

Circular Plastics heeft met bovengenoemde ontvanger(s) afspraken gemaakt waarmee het nakomen van de AVG gewaarborgd wordt.


Cookies

De websites van Circular Plastics maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de computer wordt opgeslagen.

Gebruikers kunnen het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruik van de websites ernstig kan beperken danwel geheel onmogelijk kan maken.


Google Analytics en vergelijkbare diensten

Circular Plastics maakt op dit moment op haar websites gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt samen met het IP-adres van de computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites gebruikt worden om rapporten over de websites aan Circular Plastics te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Circular Plastics heeft hier geen invloed op.

De privacy verklaringen van Google Analytics zijn openbaar beschikbaar op het internet.


Social Media

Op de websites van Circular Plastics zijn knoppen (en/of links) opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op diverse social media kanalen zoals (op dit moment) Facebook en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door betrokken bedrijven. Deze code plaatst onder meer een cookie om onder ander het gedrag van bezoekers te analyseren.

De privacy verklaringen van deze sociale media zijn openbaar beschikbaar op het internet.

Lees de privacyverklaring van deze social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Circular Plastics heeft hier  geen invloed op.


Hotjar

Circular Plastics maakt gebruik van Hotjar om bezoekgedrag te analyseren. Met behulp van Hotjar worden o.a. muisklikken, muisbewegingen en scroll activiteiten vast gelegd. Deze informatie wordt anoniem verwerkt en opgeslagen. Daarnaast onderdrukt Hotjar alle persoonlijke identificeerbare informatie bij het bekijken van het bezoekgedrag.

Het Privacy Statement van van Hotjar is te vinden op het volgende adres: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy


Duur van opslag

Circular Plastics zal de persoonsgegevens opslaan:
• Zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het faciliteren van het normale handelsverkeer
• Zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is om de belangen van Circular Plastics op het gebied van fraudebestrijding te waarborgen
• Zolang er daartoe een wettelijke-  of fiscale verplichting bestaat
• Zolang er geen verzoek van betrokkene is ontvangen om persoonsgegevens te verwijderen


Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen omvatten in ieder geval:
• Het adequaat beveiligen van onze servers en netwerk(en)
• Het adequaat beveiligen van onze softwarepakketten door middel van login en wachtwoord
• Het gebruiken van een rechtenstructuur in de softwarepakketten waardoor het aantal medewerkers dat toegang heeft beperkt wordt tot de medewerkers waarvoor toegang noodzakelijk is voor het adequaat vervullen van hun functie
• Het gebruiken van functiescheiding in de administratieve organisatie


Recht op inzage, rectificatie en/of wissen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
• Het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
• Een wettelijke verplichting na te komen;
• Om redenen van algemeen belang, of
• Voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
• U de juistheid van de gegevens ontkent;
• De verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
• We de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
• Tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Circular Plastics wijst er in dit verband uitdrukkelijk op dat na intrekking van de toestemming handelsverkeer met Circular Plastics niet of beperkt mogelijk is.

Tevens wijst Circular Plastics er uitdrukkelijk op dat ze geen gehoor zal geven aan een dergelijk verzoek als een wettelijke – of fiscale verplichting zich hier potentieel tegen verzet danwel als er een lopend fraudeonderzoek mee in gedrang komt. Indien Circular Plastics geen gehoor geeft aan het verzoek van betrokkene, dan zal zij de betrokkene daarvan met reden(en) omkleed op de hoogte stellen.

Voor verzoek tot inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact opnemen via de eerder genoemde contactgegevens. Circular Plastics zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Klachten

De betrokkene heeft het recht om tegen de verwerking van of omgang met persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens. Zulks is alleen mogelijk als betrokkene eerst een met redenen omkleedde klacht heeft ingediend bij Circular Plastics.

OFFERTE AANVRAAG

velden met een * zijn verplicht.