Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten evenals de uitvoering daarvan tussen Circular Plastics Alliance B.V., hierna te noemen CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE, en haar contractspartijen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE wijst toepasselijkheid van andere, niet door haar gehanteerde algemene voorwaarden bij voorbaat af, tenzij partijen zulks schriftelijk overeenkomen.

Artikel 2. Offertes

Alle door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE gemaakte offertes zijn steeds vrijblijvend. CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE is slechts aan de door haar gemaakte offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan haar schriftelijk binnen 30 dagen na het uitbrengen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering

 1. Levering geschiedt zoals is overeengekomen c.q. aan de contractspartij is bevestigd.
 2. De contractspartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de contractspartij de afname weigert of nalatigheid kan worden verweten met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de contractspartij. De contractspartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Deelleveringen

 1. Het is CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
 2. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE bevoegd voor elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5. Levertijd en overmacht

 1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (af)levering dient de contractspartij CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE schriftelijk in gebreke te stellen en een minimale termijn van acht werkdagen te gunnen waarbinnen CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen.
 2. Overschrijding van de overeengekomen (af)leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding, indien de overschrijding is te wijten aan overmacht. Evenmin geeft de overmacht situatie aan de zijde van CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE niet het recht aan de contractspartij om de verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen c.q. op te schorten en/of om ontbinding van de overeenkomst te verzoeken.
 3. In geval van overmacht – waaronder mede is verstaan de oorzaak, die de nakoming van haar verbintenis hindert – heeft CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE de keuze om ofwel de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, ofwel een gesloten overeenkomst te annuleren danwel als ontbonden te beschouwen, zonder daarbij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn. CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE zal in dit geval slechts dan tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, indien de periode van overmacht langer duurt of zal duren dan 30 dagen.
 4. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: iedere niet aan de schuld van CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE te wijten omstandigheid, zoals ziekte van of gebrek aan personeel, staking, defecte machines, gebrek aan vervoersmogelijkheden, oorlog, natuurrampen, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en vertragingen veroorzaakt door (contract)partijen waarvan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is.

Artikel 6. Verzuim

 1. De contractspartij is, zonder voorafgaande ingebrekestelling, onmiddellijk in verzuim in de volgende, niet-limitatieve gevallen, te weten a) indien na het sluiten van de overeenkomst aan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE omstandigheden ter kennis komen die CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE grond geven te vrezen dat de contractspartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of b) indien CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE de contractspartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en de contractspartij deze zekerheid niet of onvoldoende stelt binnen de overeengekomen termijn.
 2. In het geval dat de contractspartij in verzuim is, is CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan een en ander onverminderd het recht van CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE schadevergoeding te vorderen. CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE is in dat geval tevens bevoegd de uitvoering van alle andere lopende overeenkomsten met de contractspartij op te schorten, dan wel tot ontbinding van deze overeenkomsten over te gaan. Ter zake van deze overeenkomsten kan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE ook vooruitbetaling verlangen of onder rembours leveren, ook als ter zake van deze overeenkomsten andere (af)leverings- of betalingsvoorwaarden mochten zijn overeengekomen.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Ieder der partijen kan met wederzijds goedvinden en met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij dringende, aan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE onverwijld mede te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.
 2. De overeenkomst eindigt zonder voorafgaande opzegging in ieder geval bij het verstrijken van de looptijd, door ontbinding door de rechter, in het geval van surseance of faillissement van de contractspartij, in het geval de contractspartij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren of overmacht (met inachtneming van het bepaalde in artikel 5).
 3. CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE kan de overeenkomst zonder wederzijds goedvinden schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van haar verplichtingen niet langer van haar kan worden verlangd. Deze redenen kunnen in ieder geval, doch niet uitsluitend zijn:
 4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gezorgd;
 5. de contractspartij leeft zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet na;
 6. de contractspartij weigert die medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
 7. de contractspartij vertoont zodanige gedragingen jegens medewerkers of cliënten van CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE dat voortzetting van dienstverlening niet meer mogelijk is;
 8. in het geval de middel-EUWID (of een andere standaard waarmee in een concreet geval wordt gerekend) met meer dan 20% wordt veranderd ten opzichte van de middel-EUWID (of een andere standaard waarmee in een concreet geval wordt gerekend) waar CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE en een contractspartij bij een reeds aangegane prijsovereenkomst van uit zijn gegaan.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE geleverde zaken ( producten als Ecoflower containers, Ecoflower bags, Ecoflowerbuggy en Ecoflowerboxes en Ecoflower wrap arounds) blijven eigendom van CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE totdat de contractspartij alle navolgende verplichtingen uit alle met CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE gesloten koopovereenkomsten is nagekomen, te weten de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf en/of eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de contractspartij van (een) koopovereenkomst(en).
 2. Door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE (af)geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaats gehad, is de contractspartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden te doen dienen. Indien de contractspartij de zaken – waarop eigendomsvoorbehoud rust – aan een derde verkoopt, is hij gehouden zijn uit deze levering voortvloeiende vordering onmiddellijk en onvoorwaardelijk aan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE te cederen.
 3. Indien de contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de contractspartij of derden die de zaak voor de contractspartij houden weg te halen of weg te doen halen. De contractspartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de contractspartij verplicht CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 4. De contractspartij verplicht op eerste verzoek van CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE de onder voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis kan deze verzekering ter inzage geven, alle aanspraken van de contractspartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, de vorderingen die de contractspartij verkrijgt jegens zijn klanten bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE geleverde zaken te verpanden aan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van „CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE‟, op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de contractspartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9. Kwaliteit en garantie

 1. De wederpartij is gerechtigd, mits CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld, om de goederen voor uitlevering te (laten) keuren.
 2. Door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE wordt geen verdergaande verplichting aanvaard en wordt geen verdere garantie gegeven, dan nader in de overeenkomst is omschreven. Zonder nadere omschrijving in de overeenkomst kan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE derhalve niet aansprakelijk worden gesteld inzake van de kwaliteit van de geleverde zaken.
 3. Met betrekking tot aan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE te leveren materialen geldt dat deze (zowel staal als folies/kunststoffen) te allen tijde dienen te voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals beschreven in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).
 4. CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE accepteert geen materialen die in aanraking zijn geweest met stoffen die conform wet- en regelgeving als gevaarlijk zijn geclassificeerd. Deze materialen zijn in het algemeen voorzien van gevarentekens en/of etiket.
 5. CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE accepteert geen materialen die conform (Europese) wet- en regelgeving niet gerecycled mogen of kunnen worden.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen, hoeveelheid

 1. De contractspartij dient de gekochte zaken bij (af)levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de contractspartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten; of de juiste zaken (zowel kwalitatief als kwantitatief) zijn geleverd waarbij – als kwaliteitseisen ontbreken – de zaken dienen te voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden
 2. Reclamaties wegens verkeerd geleverde zaken dienen binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk bij CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE te worden ingediend, vergezeld van de voor de contractspartij bestemde vrachtbrief.
 3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de contractspartij deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE te melden.
 4. Niet-zichtbare gebreken dient de contractspartij binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE.
 5. Ook indien de contractspartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE worden geretourneerd.

Artikel 11. Prijsverhoging

Sluit CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE met een contractpartij een bepaalde prijsovereenkomst, dan is CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. CIRULAR mag stijgingen in lonen en de grondstofprijzen doorberekenen.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Betaling kan geschieden door betaling van het verschuldigde op een door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE aan te wijzen bankrekening. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum of de overeengekomen termijn, is de contractspartij in verzuim en is deze vanaf het moment van in verzuim treden over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente bij handelsovereenkomsten vermeerderd met 2%.
 1. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 2. Door de contractspartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle kosten (waaronder tevens zijn inbegrepen de kosten voor rechtsbijstand), vervolgens in mindering van de reeds verschenen rente en daarna op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 13. (Incasso)kosten

 1. Is de contractspartij in gebreke of in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van zijn verplichtingen voor rekening van de contractspartij. Deze kosten worden vastgesteld op 15% over de hoofdsom met een minimum van € 250. Indien CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening en risico van de contractspartij.
 2. De contractspartij is jegens CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE de door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties in het geval er een onherroepelijk rechterlijk vonnis ligt waarbij de contractspartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
 2. De aansprakelijkheid beperkt zich te allen tijde tot het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid althans tot een maximum van € 5.000,-.
 3. De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is mede van toepassing op de door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE ingeschakelde derden. De contractspartij vrijwaart CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE voor aanspraken van derden.

Artikel 15 Voorwaarden inzake de huur-, verhuur en gebruik van inzamel- en verwerkingsmiddelen

 1. Het Logistieke hulpmiddel (waaronder Ecoflower Bags of promotionele duurzame artikelen, Ecoflower Boxes , Ecoflower containers, Ecoflower Buggies e.d.), hierna te noemen het middel, is vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van de contractspartij. Dit middel dient in dezelfde staat in te worden geleverd. Alle schade die is ontstaan aan het middel tijdens het gebruik/de huur komt voor rekening van de contractspartij. Zonder andersluidend en per ommegaand tegenbericht van de contractspartij is het uitgangspunt dat CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE een onbeschadigd middel heeft geleverd.
 2. De gebruiksperiode eindigt op het moment dat het middel door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE of samenwerkende partners in de logistieke keten is opgeladen. De contractspartij dient het middel als een goed huisvader te gebruiken. Het is verboden de door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE ter beschikking gestelde logistieke middelen in aanraking te brengen of te laten komen met vloeibare, vluchtige, licht ontvlambare, explosieve, etsende, stank verspreidende, giftige dan wel op enige andere wijze voor de gezondheid van mens en dier schadelijke stoffen, dan wel het middel boven het wettelijke vastgestelde laadvermogen te beladen. Alle kosten en schade die een (in)direct gevolg zijn van het in strijd handelen met het voorgaande, komen voor rekening van de contractspartij.
 3. De belading van een Ecoflower Buggy bijvoorbeeld dient zodanig te geschieden dat materiaal niet buiten de Buggy kan steken of van de Buggy kan afvallen of afwaaien.
 4. De contractspartij is aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het op verzoek van de contractspartij plaatsen / ophalen van een middel op trottoirs, opritten en/of particuliere terreinen en zich daarop bevindende goederen. De contractspartij vrijwaart CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE voor aanspraken van derden, daaronder ook begrepen eventuele retributies van overheidswege. De contractspartij dient ervoor zorg te dragen dat er een goede bereikbaarheid is om een middel te kunnen plaatsen / ophalen. De contractspartij is verantwoordelijk voor een dusdanige logistieke handling en opslag en alle verdere voorzieningen die algemeen wenselijk zijn dan wel door enige autoriteit voorgeschreven zijn met betrekking tot het gebruik van de door CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE geleverde logistieke middelen en verpakkingsmaterialen. Eventuele opgelegde boetes zijn voor rekening van de contractspartij.
 5. De contractspartij is verantwoordelijk voor een juiste verstrekking van productgegevens.
 6. Facturering vindt plaats op basis van het op de pakbon en vrachtbrief vermelde aantal producten tegen de op dat moment geldende tarieven tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. De huur wordt berekend over het aantal werkdagen dat het middel in gebruik is exclusief de dag van plaatsing en de door de contractspartij opgegeven afhaaldag.
 7. Vervangingskosten van een middel als gevolg van vermissing, diefstal etc. komen voor rekening van de contractspartij.

Artikel 16. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Artikel 17. Toepasselijk recht; Uitsluiting Weens Koopverdrag

 1. Op elke overeenkomst tussen CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE en de contractspartij is het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de uitvoering van de overeenkomst buiten Nederland plaatsvindt. Indien deze voorwaarden tevens in een andere taal dan de Nederlandse taal zijn opgemaakt, wordt bij mogelijke geschillen tussen beide teksten doorslaggevende betekenis toegekend aan de Nederlandse versie.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Vienna Convention on the International Sale of Goods) is uitgesloten.
 3. Alle rechtsvorderingen op CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE, waaronder aanspraken op schadevergoeding en nakoming, vervallen c.q. verjaren één jaar na het ontstaan van de betreffende vordering of aanspraak.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de contractspartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de contractspartij in werking zodra hen de wijziging is medegedeeld.

QUOTE REQUEST

* required field